54. Image post-processed approaches for cavitating flow in orifice plate

54. WANG, Yong, Zhuang, Suguo, LIU, Houlin, ZHAO, Zhenjiang, DULAR, Matevž, WANG, Jian. Image post-processed approaches for cavitating flow in orifice plateJournal of Mechanical Science and Technology 31(7), 2017, 3305-3315 [PDF]